Nota legal

Informació general del lloc web de Lo Paseo i dels seus continguts.

MENJAR I CULTURA S.L.  CIF: B55715247

Passeig de l’Estació, 47, P1. 43550 Ulldecona (Tarragona)

Lo Paseo té la seva seu al Passeig de l’Estació, 39, Ulldecona (tel. 977573141).

Lo Paseo té l’adreça electrònica https://lopaseo.com, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de Lo Paseo.

Lo Paseo, en el marc del que preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya (articles 31 i 156), té una sèrie de funcions que es concreten en la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. Aquest lloc web inclou diferents continguts relatius a la protecció de dades de caràcter personal i relacionats amb els àmbits d’actuació i les funcions de Lo Paseo.

La finalitat del lloc web de Lo Paseo consisteix a fer més proper a la ciutadania el dret a la protecció de dades de caràcter personal i a fomentar l’accés de les entitats que formen part de l’àmbit de competència de Lo Paseo i, en general, de les persones interessades a informació diversa sobre aquest dret.

Per acomplir aquesta finalitat, inclou informació sobre normativa, publicacions, dictàmens, així com la memòria anual de Lo Paseo, informació d’actualitat i sobre activitats formatives en què participa Lo Paseo, entre altres qüestions.

Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions de Lo Paseo, que s’inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

 

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web https://lopaseo.com són de titularitat exclusiva de Lo Paseo o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Lo Paseo. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Lo Paseo explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits Lo Paseo pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
C. Rosselló 214, Esc A, 1r 1a,
08008 Barcelona
apdcat@gencat.cat

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Lo Paseo per mitjà de framing.
La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Lo Paseo mitjançant in line linking.
L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Lo Paseo conforme a les disposicions vigents.
L’ús comercial dels continguts del lloc web de Lo Paseo.
L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Lo Paseo, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

Lo Paseo es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de Lo Paseo, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Consulteu aquest enllaç

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de Lo Paseo.

Lo Paseo no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient del lloc.

 

RESPONSABILITAT AMB RELACIÓ ALS CONTINGUTS

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, Lo Paseo treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit Lo Paseo es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.

La informació que es pot oferir a través d’aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

Lo Paseo no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de Lo Paseo. Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de Lo Paseo sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.